Auberge Navet

Geschiedenis
De geschiedenis van dit Tolhuis begon toen Koning Willem I in 1825 bepaalde dat de weg Apeldoorn-Arnhem bestraat moest worden. Van de 10 ellen brede weg zouden 4 ellen verhard worden. Langs deze weg werden vijf tollen geplaatst.

Omstreeks 1850 werden niet allen 's lands schatkist maar ook de inwendige mens gevoed bij deze tollen. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt door de reizigers die de lange, 6 uur durende, tocht per dilligence maakten. 55 jaar later werd, eveneens bij Koninklijk Besluit, bepaald dat: "Om aanvangende 1 April 1880 geene tolheffing op dien weg te doen plaatshebben." Na die tijd is deze tol een pleisterplaats gebleven.

Voor 1940 is het gebouw nog enige tijd als wildmuseum "Vaal" in gebruik geweest. Na 1945 is het weer als herberg hersteld en is het enige thans nog bestaande tolhuis.

Toltarieven

(No. 59). Besluit van den 29 October 1833, houdende nadere regeling der tollen op 's Rijkgroote wegen.
Wij WILLEM, bij de gratie Gods; Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van  Luxemburg, enz., enz., enz.
Hebben besloten en besluiten:

Art. 1.
Bij de aankomst aan de tolpaal of den tolboom, op 's Rijks groote wegen, zal voor tol betaald moeten worden:
(No. 59). Besluit van den 29 October 1833, houdende nadere regeling der tollen op 's Rijkgroote wegen.
Wij WILLEM, bij de gratie Gods; Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van  Luxemburg, enz., enz., enz.
Hebben besloten en besluiten:

Art. 1.
Bij de aankomst aan de tolpaal of den tolboom, op 's Rijks groote wegen, zal voor tol betaald moeten worden:
Voor elk los paard of muilezel 
f 00,05

Voor elk los runderbeest of ezel         
f 00,01½

Voor elken bok, geit of hond, gespannen voor een rij- of voertuig met vier wielen
f 00,01½

Voor rijtuigen of voertuigen met twee wielen, mitsgaders sleden, elk aan gespannenpaard, muilezel of runderbeest   
f 00,08

Voor dilligences en postwagens, ingerigt voor niet meer dan zes personen, voor elk paard       
f 00,10

Auberge Navet
Arnhemseweg 350
7334 AC Apeldoorn
Tel: (055) 541 86 64
info@auberge-navet.nl